2008 – 2011: Zeist Ontwikkelingsperspectief 2030

Overheden op alle nivo’s zijn volgens de Wet op de ruimtelijke ordening verplicht ruimtelijke structuurvisies te maken, kaders waarbinnen aangegeven wordt hoe een gebied zich mag ontwikkelen. Maar wat doe je als er grote verschillen van mening over die ontwikkeling bestaan die tot verstoorde verhoudingen hebben geleid? Wij begeleidden een proces om uit een pat-stelling te komen en op interactieve wijze een toekomstperspectief en structuurvisie te schetsen.

Belangrijk in projecten waarbij conflicten op de loer liggen is het zorgvuldig inrichten van het
proces. In Zeist kozen wij voor een regiegroep waarin de belangrijkste belanghebbenden zitting hadden (zonder last of ruggespraak). De regiegroep keurde de procesopzet goed en bewaakte de betrokkenheid van verschillende belangen, argumenten en invalshoeken. Op deze wijze werd een transparante procesgang gegarandeerd. De activiteiten om tot de visies te komen waren zeer interactief. Betrokkenen mochten storyboards maken. Daarnaast werden thematische en gebiedsgerichte bijeenkomsten georganiseerd. Ook middelbare scholieren werden intensief betrokken. Uiteindelijk zijn de structuurvisie 2020 en het ontwikkelingsperspectief 2030 met een zeer grote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.